Knapp: Till framsidan.
Knapp: Webb & server.
Knapp: Konferens & tolkning.
Knapp: Utbildning.
Knapp: Övriga tjänster, bl a CD-/DVD-produktion, inspelning, SADiE.
Barents Hus  Bild: Liten pil.  Integritetspolicy

Barents Hus integritetspolicy

 

1. Om Barents hus

1.1
Barents hus organisationsnummer är 556538-5506. Torget 3, 95332 Haparanda. Företagets VD är personuppgiftsansvarig.

 

1.2
En av Barents hus grundvärderingar är att vi tar våra kunders integritet på högsta allvar och vi har ett starkt fokus på att våra lösningar och rutiner bland personalen skall vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information.

Således är det Barents hus målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn förklarar dessutom vilka rättigheter du har i förhållande till Barents hus angående behandlingen av dina personuppgifter.

 

1.3
Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

 

1.4
När du använder Barents hus tjänster samlar Barents hus in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Barents hus tjänster.

 

1.5
Webbplatsen (definieras nedan) kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Barents hus kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen.

När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Barents hus inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

 

2. Definitioner

2.1
I den här integritetspolicyn används följande definitioner: ”Webbplatsen” omfattar webbplatsen www.barentshus.com och därtill hörande sidor.

 

 

3. Vilka personuppgifter behandlas och för vilket ändamål?

3.1
På Webbplatsen kan du skicka in ett kontakt-, support- eller ansökningsformulär vid beställning av en tjänst, anmälan till en kurs eller förfrågan om information eller support.

Barents hus behandlar personuppgifter som lämnas av kund i samband med dessa köp, kontaktförfrågningar eller kursanmälan.

Personuppgifterna behandlas för att Barents hus skall kunna fullfölja ingånget avtal om tillhandahållande av tjänsterna, för administration och fakturering av dessa samt för att Barents hus ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt svensk lag.

 

3.2
Utöver personuppgiftsbehandlingen för ovan angivna ändamål kan Barents hus komma att använda personuppgifterna för utskick av information, nyhetsbrev och direktmarknadsföring. Beträffande de två senare av dessa förutsätts dock i vissa fall att du har samtyckt till, eller inte motsatt dig, behandlingen.

 

3.3
De personuppgifter som Barents hus samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 

 

4. Rättslig grund

4.1
Enligt Dataskyddsförordningen krävs rättslig grund för all personuppgiftsbehandling. Nedan anges vilken rättslig grund som finns för respektive behandling.

 

 

5. Lagring

5.1
Barents hus vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

Kund: Som kund hos Barents hus sparas dina personuppgifter tills dess att du frånträder tjänsten. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Fullgörelse av avtal: Personuppgifter ([namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och faktureringsinformation]) som lämnas i samband med köp av tjänster sparas så länge som krävs för att Barents hus ska kunna fullgöra avtalet med dig.

Rättslig skyldighet: Barents hus sparar fakturaunderlag under så lång tid som krävs enligt den gällande bokföringsskyldigheten och bokföringslagen. Kursintygen sparas under så lång tid som krävs enligt gällande lag.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det, om vi inte behöver ha kvar dessa med anledning av någon av punkterna ovan. Observera att du alltid har rätt att återta ditt samtycke i enlighet med p. 8.5

 

5.2
När Barents hus inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter i enlighet med någon av punkterna ovan kommer dina personuppgifter att snarast möjligt raderas.

 

-----

 

 

6. Överföring av personuppgifter till annan part

6.1
Skyddet för dina personuppgifter är en viktig del av Barents hus verksamhet och de lämnas som utgångspunkt aldrig ut till någon annan, såvida inte du själv samtycker till detta eller om det sker i enlighet med stycket nedan.

För att ytterligare förtydliga detta så kommer Barents hus inte under några omständigheter, utöver vad som framgår av 6.2, sälja, dela eller lämna vidare information om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller om det är ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

 

6.2
För att Barents hus skall kunna leverera sina tjänster kan det dock innebära att personuppgifter delas med annan part. Barents hus iakttar i dessa fall alltid största försiktighet.

De parter till vilka överföring sker som ett nödvändigt led i Barents hus förmåga att leverera sina tjänster bistår Barents hus med följande men ej begränsat till:

 

6.3
Överföring i enlighet med 6.2 kan innebära att dina personuppgifter behandlas av personal som är verksam i Barents hus moderorganisation Sverigefinska folkhögskolan som utför de tjänster som anges i 6.2. Dina personuppgifter behandlas i Sverige och du har ett lika starkt skydd för din integritet som hos Barents hus.

 

 

7. Hantering av annan information

7.1
"Annan information" innebär information som inte rör personer. Vi använder sådan information på Webbplatsen. Det kan till exempel vara vilken tid Webbplatsen besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Med denna information kan Barents hus se hur Webbplatsen används. Detta kan t.ex. röra vilka menyer som används, vilka tider Webbplatsen besöks etc. Med denna information kan vi förbättra våra tjänster så att våra kunder får en bättre användarupplevelse.

 

 

8. Dina rättigheter

8.1
Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter Barents hus har registrerat om dig och hur dessa används.

Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i 13 nedan.

 

8.2
Barents hus vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att maila oss på support@barentshus.com, alternativt själv göra dessa ändringar när du är inloggad på ditt konto.

 

8.3
Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig.

Barents hus kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de i avsnitt 3 angivna ändamålen för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas.

Detta kommer Barents hus även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

 

8.4
Vidare har du rätt att kräva att Barents hus begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att Barents hus för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

 

8.5
Som anges ovan behandlas dina personuppgifter inte för ändamål som rör t.ex. direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har vidare rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Barents hus behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

 

8.6
Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Barents hus behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

 

9. Säkerhet

9.1
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

 

 

10. Kakor

10.1
För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet kan kakor och liknande teknologi används på Webbplatsen. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Kakorna kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den Webbplatsen.

Olika kakor finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå Webbplatsen. Kakor är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator. Barents hus kan använda kakor för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

 

10.2
Kakor brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte.

Till att börja med kan kakor antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartskaka) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartskaka). Kakor kan vidare delas in i sessionskakor och varaktiga kakor. En sessionskaka skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionskaka är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av Webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på Webbplatsen. En varaktig kaka lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

 

10.3
Barents hus använder sig inte av värken sessionskakor eller varaktiga kakor på Webbplatsen just nu men de kan introduceras i framtiden. Båda typerna av kakor behövs huvudsakligen för tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av tjänster, ge dig extra funktionalitet. Barents hus använder sig vidare av tredjepartskakor från Google Analytics i syfte att undersöka hur informationen på bolagets hemsida på bästa sätt kan anpassas och utvecklas.

 

10.4
Var och en kan själv, direkt i webbläsaren, bestämma om den vill acceptera kakor eller inte.

 

 

11. Ändringar i integritetspolicyn

11.1
Barents hus förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att meddelas på Webbplatsen eller genom e-post.

 

11.2
Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

 

12. Övrigt

12.1
Allt material på Webbplatsen är copyrightskyddat av Barents hus där annat ej anges. Andra varumärken och produkter som nämns på Webbplatsen är förmodligen upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade av respektive ägare.

 

 

13. Kontaktuppgifter

13.1
Barents hus är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
support@barentshus.com

Barents hus har valt ett dataskyddsombud som har följande kontaktuppgifter:
Alexei Usov, alexei.usov@barentshus.com

Om du har några frågor beträffande vår behandling av dina personuppgifter, begäran om rättelse och/eller radering av personuppgifter eller rörande andra frågor som rör dina personuppgifter, vänligen kontakta Barents hus eller dataskyddsombudet genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges ovan.

 

 

Tillbaka

 

 

 

Barents hus AB  |  Torget 3, 953 32 Haparanda, Sweden  |  Tfn: +46 (0)922-688 26  |  E-post: info@barentshus.com

Barents hus integritetspolicy

Knapp: Kontakta Barents Hus.
Knapp: Om Barents Hus.
Knapp: Projekt.
Knapp: Referenser.
© Barents hus AB